Regulamin sklepu internetowego Black Crystal

 

 

§1
Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy blackcrystal.pl (dalej: Sklep lub Sprzedawca) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”). Sklep prowadzi sprzedaż pod adresem www.blackcrystal.pl („Strona Internetowa”)
 2. Black Crystal z siedzibą w Głogoczowie (32-444) Głogoczów 772, NIP 6792710647, REGON 120161807.
 3. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient).
 4. Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 6. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego blackcrystal.pl, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 

 

§2
Towary handlowe

 

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu.
 2. Wszystkie towary oferowane i dostępne w Sklepie zostały legalnie wprowadzone na rynek w Polsce.
 3. O ile opis Towaru nie stanowi inaczej Towary, o których mowa w niniejszym punkcie są fabrycznie nowe.
 4. Wszelkie materiały prezentowane na Stronie Internetowej, w szczególności teksty, grafiki, logo, znaki towarowe, a także wybór i układ prezentowanych na stronie treści, chronione są odpowiednio prawem autorskim oraz prawem ochrony własności intelektualnej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej.

 

§3
Podatkowa dokumentacja zakupów

 

 1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są faktury VAT.  Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego Kupującego jako przedsiębiorcę.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528 ), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

  

§4
Zamówienia

 

 1. Treści i obrazy prezentowane na stronach internetowych Sprzedawcy nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i obowiązują wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 2. Sklep przyjmuje wyłącznie zamówienia złożone poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej sklepu.
 3. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep lub, w przypadku wyboru płatności przelewem elektronicznym, w momencie dokonania płatności.
 4. Warunkiem przyjęcia zamówienia od Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz formularza z danymi osobowymi, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży, akceptacja Regulaminu oraz wybór formy płatności i formy dostawy.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

-

-

 1. Przyjęcie przez Sklep złożonego zamówienia (oferty Zamawiającego zawarcia umowy sprzedaży) jest każdorazowo potwierdzane za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego.
 2. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych lub sposobu zapłaty.
 3. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia.
 4. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mają umożliwić wykonanie umowy sprzedaży, Sklep jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia oraz usunięcia wszystkich danych Klienta związanych z takim zamówieniem. W takim przypadku, w razie jeśli umowa sprzedaży została już zawarta, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 5. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 6. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w krajach UE.
 7. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje zamówienie klikając na ikonę „Zatwierdź Płatność” (dalej i wcześniej „Zamówienie”), uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy produktów oferowanych przez Black Crystal. 

 

§5
Płatność

 

 1. Klient może wybrać jedną z wymienionych poniżej form płatności z tytułu umowy sprzedaży:
  1. pobranie – zapłata ceny zakupu gotówką przy odbiorze towaru. Zapłata ceny na ręce osoby doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu. Opcja „Płatność przy dostawie” nie może być stosowana do zapłaty za Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska.
  2. przelew – zapłata ceny zakupu przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze  33 1090 2590 0000 0001 2984 6901 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zaakceptowania zamówienia przez Sklep
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w ustępie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
 3. W przypadku wybranych Towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów realizacji zamówień (dostarczenia Towaru) lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 4. Zamówienia mogą być unieważnione również wtedy gdy:
  1. Klient nie dokona w odpowiedni sposób i we wskazanym czasie płatności kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki, czyli w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, transakcja nie zostanie skutecznie zrealizowana.
 5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem są wykonywane za pośrednictwem Przelewy24.pl

  

§6
Wysyłka towaru

 

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni od dnia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie „Koszty i sposoby dostawy”.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności innej niż za pobraniem, kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską to zazwyczaj 2 – 5 dni, firmą kurierską 1 – 3 dni od momentu wydania przesyłki z magazynu sklepu.
 4. W przypadku jeśli czas realizacji zamówienia może okazać się dłuższy niż podany na naszych stronach, Sklep skontaktuje się Klientem, celem poinformowania o opóźnieniu i potwierdzenia chęci realizacji zamówienia.
 5. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i produktów.
 6. W razie nieprawidłowości dotyczących paczki (paczka uszkodzona, paczka otwarta itp.) lub produktu zamówionego (produktów zamówionych), w tym stwierdzenia braków w realizacji Zamówienia i/lub zidentyfikowania produktu uszkodzonego (produktów uszkodzonych), Kupujący lub odbiorca Zamówienia winien bezwzględnie zastosować się do właściwej procedury reklamacyjnej opisanej poniżej.

Procedury, których należy bezwzględnie przestrzegać w przypadku przesyłki uszkodzonej


Dostawa przez Pocztę Polską przesyłek przedpłaconych

 1. nie otwierać paczki. Uwaga: otwarcie paczki uniemożliwia wszelkie roszczenia wobec poczty i Black Crystal
 2. zanieść nieotwartą paczkę do urzędu pocztowego w terminie pięciu (5) dni roboczych od daty dostawy
 3. sporządzić „protokół szkody” w urzędzie pocztowym.
 4. nieprawidłowość zgłosić w Dziale Obsługi Klienta BlackCrystal pod                    nr tel 501-697-353

- Dostawa przez Pocztę Polską przesyłek płatnych przy odbiorze:

 1. nie otwierać paczki lub otworzyć ją spisując protokół otwarcia wspólnie z doręczycielem, kopia protokołu pozostaje u Kupującego Uwaga: otwarcie paczki bez spisania na tę okoliczność protokołu wspólnie z doręczycielem uniemożliwia wszelkie roszczenia wobec poczty i BlackCrystal ;
 2. w przypadku nieotwarcia paczki należy poinformować doręczyciela o odmowie przyjęcia paczki z powodu uszkodzenia, wówczas doręczyciel zabierze paczkę z powrotem do Black Crystal;
 3. w przypadku otwarcia paczki i stwierdzenia przez Kupującego, że zawartość paczki (zamówione produkty) nie uległa uszkodzeniu i że Kupujący decyduje się je przyjąć jako pełnowartościowe, doręczyciel wyda Kupującemu paczkę po uiszczeniu ceny i opłat z tytułu transportu;
 4. w przypadku otwarcia paczki i stwierdzenia przez Kupującego, że zawartość paczki (zamówione produkty) uległy uszkodzeniu i że Kupujący odmawia ich przyjęcia jako pełnowartościowe, Kupujący wraz z doręczycielem potwierdzą te okoliczności w protokole (kopia protokołu pozostaje u Kupującego) i doręczyciel zabierze paczkę z powrotem do Black Crystal;
 5. Kupujący poinformuje o zaistniałej sytuacji Black Crystal i zostanie poinstruowany o dalszych krokach niezbędnych dla uwzględnienia reklamacji (w szczególności Kupujący może zostać poproszony o przesłanie skanu lub kopii protokołu otwarcia paczki i protokołu stwierdzenia uszkodzeń produktów, na adres e-mail blackcrystal@onet.pl lub adres pocztowy Black Crystal Głogoczów772,32-444Głogoczów.
   
 6. Dostawa przez kuriera - w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w obecności kuriera;


  a) Odmówić odbioru i bezzwłocznie przedstawić wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy. Zastrzeżenia te winny być podane przez Kupującego lub odbiorcę Zamówienia na dokumencie podpisanym przez kuriera;

b) odmowę odbioru zgłosić w Black Crystal pod nr tel.501-697-353


Procedura, którą bezwzględnie należy stosować w przypadku niedostarczenia zamówionego produktu (braki w Zamówieniu) lub dostarczeniu produktu uszkodzonego Kupujący lub odbiorca Zamówienia winien powiadomić o braku zamówionego produktu lub dostarczeniu uszkodzonego produktu Dział Obsługi Klienta Black Crystal.

Sprzedawca ma prawo zwrócić się o informację na temat tożsamości Kupującego lub odbiorcy Zamówienia i dokonać weryfikacji, czy osoba zgłaszająca reklamację jest osobą uprawnioną do jej zgłoszenia.

 

§7
Reklamacje

 

 1. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową
 2. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: blackcrystal@onet.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny BLACK CRYSTAL Głogoczów 772 , 32-444 Głogoczów
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  • przedmiot reklamacji
  • przyczynę reklamacji
  • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się on do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 5. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Klienta.
 6. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
 7. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 8. W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.
 9. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 10. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien dokonać zgłoszenia reklamacji, a następnie odesłać do Sprzedawcy reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 11. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji Kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku gdy  wymiana jest niemożliwa. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn Kupujący nie może żądać wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku Kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).
 12. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji.
 13. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru.
 14. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
 15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy doręczającej i potwierdzonego przez niego.
 16. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy, przewidziane w niniejszym paragrafie, nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, leżących po stronie Klienta, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
 17. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). W pozostałym zakresie co do reklamacji i rękojmi stosuje się przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego.

 

§8
Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze umieszczony na stronie internetowej sklepu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego.
 3. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie
  14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta
  z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 6. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedający niezwłocznie przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez klienta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
 9. Produkty zwracane do Black Crystal powinny być w stanie umożliwiającym ich ponowne wprowadzenie do obrotu dalszą sprzedaż (produkty w idealnym stanie, w oryginalnym opakowaniu.). Zwroty produktów odesłanych po w/w terminie nie będą akceptowane ani przyjmowane.
 10. Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, w oryginalnym opakowaniu, a sam produkt nie będzie nieuszkodzony oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Koszt przesyłki ponosi Klient.
 11. Sklep sprawdzi stan zwracanego towaru w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania przesyłki. Jeśli towar spełnia wymienione w ust. 10 powyżej wymagania, Sklep wystawi pisemne potwierdzenie otrzymania zwróconego towaru oraz fakturę korygującą, które prześle e-mailem lub listem poleconym do Klienta. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej listem poleconym na adres Sklepu..
 12. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania podpisanej przez Klienta kopii faktury korygującej, Sklep zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
 13. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w niniejszym paragrafie oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§9
Ochrona danych osobowych

 

 1. Klient dokonując zakupu w Sklepie zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu pod  jaki ma zostać dostarczony zakupiony towar oraz numeru telefonu i adresu email, w celu umożliwienia skontaktowania się z Klientem przez Sklep lub firmę dostarczającą przesyłkę.
 2. Klient może, wymienione w ust. 1 dane podać wyłącznie w związku z dokonywanym zakupem .
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) jak również dla celów marketingowych Jednocześnie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej przez Black Crystal dla tych samych celów
 4. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.
 5. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Joanna Kowalska Black Crystal z siedzibą w Głogoczowie 772.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 7. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sklepu.
 8. Sklep nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kliencie i o zakupach dokonanych przez Klienta.
 9. Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych może być odwołana w każdym czasie. Potwierdzając zapoznanie się z regulaminem, Klient oświadcza, że został poinformowany o uprawnieniu do cofnięcia zgody.

 

§9
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym1. Sklep umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
- Procesor: 1 GHz
- RAM: 1 GB pamięci RAM
- Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
- Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
- Sterowanie: klawiatura, mysz
- Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
- System operacyjny Windows
2. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

 

§11
Postanowienia końcowe

 

 1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w Sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej.
 2. Umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 3. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się tu (link Obsługa cookies).
 4. Sklep zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu ze względu na ważne przyczyny. Zmiany takie, ze wskazaniem przyczyn publikowane są na Stronie Internetowej i wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Loading...